Προσφορά Ανακαίνισης

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν4495/17

inhousegroup-ipiresies-taktopiisi-afthereton

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν4495/17: Ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011. Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28.07.2011 Για αυθαίρετα μετά της 28.07.2011 η διαδικασία είναι διαφορετική και γίνεται πάλι από εμάς αλλά μέσα από την υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης.

 

Ποιοι υπάγονται στον Ν. 4495/17;

Στη ρύθμιση του Ν.4495/17 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4178/13, Ν.4014/11, Ν3843/09).

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4495/17 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

Υπαχθείτε στο Ν.4495/17, συμψηφίστε πρόστιμα που έχουν υπολογιστεί με τους παλαιότερους νόμους και μειώστε το κόστος των προστίμων.

“Με τον Ν.4495/17 νομιμοποιείστε τις αυθαίρετες κατασκευές σας σε πολύ ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους αυθαιρέτων και τον νόμο περί ημιυπαιθρίων (Ν. 3843/09)”

 

Αναλυτικά τα στάδια ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4495/2017 είναι τα εξής :

  • Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
  • Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
  • Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
  • Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει:

  • Tου εμβαδού.
  • Tης τιμής ζώνης της περιοχής.
  • Tην παλαιότητα της κατασκευής.
  • Tο αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου.
  • Ειδικούς συντελεστές λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (Α.μ.Ε.Α., πρώτη κατοικία, άνεργοι, πολύτεκνων).

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν4495/17.

Σε πολλές περιπτώσεις (μικροπαραβάσεων, παλαιών αυθαιρέτων)δίνεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση (νομιμοποίηση) και όχι απλώς αναστολή επιβολής προστίμων 30 χρόνων (τακτοποίηση).

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας εσάς, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!